18 Ocak 2019 Cuma
Üyelik
Sayaçlar
5.866.315 ziyaret.
149 aktif ziyaretçi.
Şerafettin DAĞYILDIZI

HİBE DESTEKLERHibe, işinize veya projenize veya kurumunuza verilen karşılıksız paradır.Size verilen parayı tekrar geri ödemezsiniz. 

Bu bağlamda sermaye sıkıntısı çeken yada projem var param yok diyenler gelin hibe desteklerin avantajlarından yararlanalım.Bu konuda destek veren kurumlar ve çeşitleri ise;

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI HİBE DESTEĞİ 
 
   Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan "kalkınma ajansları" Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgelerinin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla STK' lara ve KOBİ'lere %50 oranında geri ödemesiz hibe desteği vermektedir. Bu destek üretim araçlarının modernizasyonu, kalitesinin geliştirilmesi, personelin eğitilmesi gibi tüm işletmelerin yararlanabileceği geniş bir alandadır.Gerede ilçesinin bağlı olduğu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
http://www.marka.org.tr kanalıyla ve Bolu da valilik binasında hizmete başlayan yatırım ofisleri kanalıyla sektör sektör bu destek ve gerekli bilgiler verilecektir.

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI HİBE DESTEĞİ 
   Tarım Bakanlığı tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması yatırım konularında yeni yatırımlara ve mevcut tesislerin kapasite artırımı çalışmalarına %50 hibe desteği sağlamaktadır. Tarımsal ve hayvansal sanayiyi geliştirmek amacıyla verilen bu hibe desteği ile sıfırdan yeni yatırımlar, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı  ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, önceden başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına  yönelik  yatırımlar desteklenmektedir. 

  Yine aynı program kapsamında olan Makine Ekipman Hibe Programı ile mibzer, balya, silaj, sulama ekipmanları gibi tarla içi ekipmanlar, arıcılık ekipmanları ve süt sağım ünitesi, soğutma tankı gibi hayvancılık ekipmanları ile soğuk hava donanımlı ticari araçların alımlarına yönelik olarak da %50 Hibe desteği sağlanmaktadır.Bu konuda Gerede coğrafi konum ve iklim faktörünü ön plana çıkararak özellikle büyükbaş Hayvancılık konusunda atılım yaparak başkent Ankara'nın et ihtiyacını karşılayan bir merkez olma yolunda adımlar atmalıdır.

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE DESTEKLERİ 
 
   Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği sürecinde mali iş birliği kapsamında uygulanan ve uygulanacak olan katılım öncesi mali yardım programları bulunmaktadır. Bu AB Mali Yardımları  Avrupa Komisyonu tarafından, diğer aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye'ye de tahsis edilen hibe nitelikli yardımlardır. Türkiye'ye sunulacak AB mali yardımların temel amacı Türkiye'yi üyelik sonrası yapısal fonların programlaması, yönetimi ve uygulamasına hazırlamak olacaktır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) olarak adlandırılan bu sistem çerçevesinde beş bileşen bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu beş programdan da yararlanabilecektir. Bu beş bileşen Kurumsal Kapasite Gelişimi, Bölgesel ve Sınır Ötesi İş birliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynakları, Kırsal Kalkınmadır.  Beş bileşen kapsamında açılan Hibe Programları ile KOBİ'lere, Sivil Toplum Örgütlerine, Kamu Kurumlarına ve Yerel Yönetimlere proje bazlı olarak %90 dan %50 ye varan oranlarda mali yardımlar bulunmaktadır. Türkiye'ye 2007 – 2010 dönemi için ayrılan miktara bakacak olursak; bu dönemde tüm bileşenler kapsamında Türkiye'ye toplam 2. 256 Milyar Avro mali yardım verilecektir. 
 
a) Bölgesel Kalkınma Bileşeni: Bileşen programlama çalışmaları, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Ulaştırma, Çevre Operasyonel Programları çerçevesinde yürütülmektedir.  
 
   Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programları ile sanayi altyapısının geliştirilmesi, İş ortamının geliştirilmesine yönelik finansal araçların geliştirilmesi, Ar-GE, yenilikçilik ve bilgi-iletişim teknolojileri, Turizm altyapısı ve Pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, Sanayi işgücünün arttırılması ve işletmeler arası işbirliğinin arttırılması, İşletmeler arası bilgi ağları ve kümelenme oluşumlarında farkındalığın sağlanması, Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirtmesi ile bilgi ağlarının sağlanması, Yeni girişimcilerin ve kümelenmelerin desteklenmesi v.b konular desteklenmektedir. Programdan Kar amacı gütmeyen Kamu Kurumları, Belediyeler, STK'lar, Meslek Örgütleri, Organize Sanayi Bölgeleri , Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Üniversiteler gibi kurumlar faydalanabilir. 
 
   Çevre Operasyonel Programı ile İçme suyu, Atık su, Entegre atık yönetimi sektörlerinde çevre altyapı projeleri finanse edilmektedir. Programdan yalnızca Belediyeler, İl Özel İdareleri Mahalli İdare Birlikleri gibi Kamu kurumları yararlanır.  
 
  Ulaştırma Operasyonel programı ile Demiryolu Karayolu ve Havayolu alt yapısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

b) İnsan Kaynakları Bileşeni Kapsamında: Söz konusu bileşen kapsamındaki programlama çalışmaları, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı başlığı altında yürütülmektedir. Kadın İstihdamının ve Girişimciliğinin Geliştirilmesi, Kız Çocuklarının Okullaştırılması, Genç İstihdamının Geliştirilmesi, Mesleki Teknik Eğitim v.b. gibi konuları içeren projeler desteklenir. STK'lar, meslek örgütleri, Sendikalar, Üniversiteler, Kamu Kurumları programa başvuru yapabilir.

c) Kurumsal Kapasite Gelişimi Bileşeni Kapsamında: AB Müktesebatına uyum ve kurumsal yapılanma, Topluluk Programı ve Ajanslarına Katılım, Hukuk devletinin ve demokratik kurumların güçlendirilmesi, Kamu yönetimi ve ekonomik alandaki reformların desteklenmesi, İnsan Haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, Sivil toplumun geliştirilmesi ile ilgili projeler öncelikli olarak finanse edilecektir. 

d) Bölgesel ve Sınır  Ötesi İş Birliği Bileşeni Kapsamında: Ekonomik faaliyetleri canlandırıcı küçük ölçekli altyapı (çevre, turizm gibi alanlarda, sınır ötesi sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi, Ortak ekonomik ve çevresel planlamayı destekleyen teknik yardım hizmetlerinin sağlanması ile ilgili projeler öncelikli olarak finanse edilecektir.  
  
e) Kırsal kalkınma Bileşeni Kapsamında : Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi, Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, Kırsal altyapı, Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, Üretici grupları, Çevre dostu üretim metotları v.b. konular desteklenir. 

AB Fonları

AB fonları işletmenin veya tüzel kişiliklerin kurumsal kapasitesini geliştirmek için verilir.  Tüm tüzel kişiler fonlardan faydalanabilir, fakat her fondan her tüzel kişilik faydalanmayabilir.  Bazı fonlardan sadece sivil toplum kuruluşları faydalanırken, bazı fonlar sadece işletmeler açoktır.  Tüm tüzel kişilere açık olan fonlarda vardır.  Mesela Avrupa Birliğinin en büyük fonu olan 7. Çerçeve Programı.  Toplam bütçesi 54 milyar Euro civarında.  2007 -2013 yıllarını kapsar.

Fonlardaki temel ilke; AB'den projeniz için fon alıyorsunuz ve bu alınan parayı geri ödemiyorsunuz.  Yani kredi gibi değil. Fakat almak hiçte kolay değil.  Zaman, süreç, bilgi, deneyim ve sabır gerektirir.  Bunların tüm bileşenlerini kendiniz yerine getirebilirisiniz veya dışarıdan danışmanlık gibi profesyonel hizmetler alabilirsiniz.

Fon ne demek?

Fon diğer adıyla hibe, işinize veya projenize veya kurumunuza verilen karşılıksız paradır.  Size verilen parayı tekrar geri ödemezsiniz.  Fon almak için AB kurumlarına proje vermeniz gerekmekte.

Fon Programı ne demek?

Belirli dönemleri kapsayan ve belirli sektör ve konulara yönelik verilecek mali destektir.  Programda, kimlerin ne tür projelerle programdan faydalanacağı belirtilir.  Programda özel gün ve ay yoktur.  Sadece yılları kapsar.  Mesela çok sayıda fonun kapsadığı tarih 2007-2013'dür.

Fon çağrısı ne demek?

Çağrı, programın proje isteme ilanıdır. Çağrıda, duyuru yapılarak istenilen projeye yönelik rehber çıkartılır.  Rehberde, hangi ay, gün ve saate kadar projenin teslim edileceği belirtilir.  Çağrıda istenilen proje amaçları ve konuları, faydalanacak kuruluşlar, proje başına verilecek minimum ve maksimum destek miktarları belirtilir. Proje ile ilgili kural ve sorumluluklar rehberde açık şekilde açıklanır, proje ile ilgili olarak irtibata geçebileceğiniz resmi adresler, web sayfaları ve gerekli dokümanları nereden temin edeceğiniz çağrı rehberinde yazar.

İşinize veya projenize veya kurumunuza verilen karşılıksız paradır.  Size verilen parayı

Fonu kim veriyor?

Fonlar, Merkezi Finans ve İhale Kurumu, Genel Sekreterlik veya AB komisyonu gibi değişik birimler tarafından verilmekte.

Fonları  nasıl takip ederim, nasıl haberim olur?

AB fonlarını veren tek bir birim, haliyle takip edilebilecek tek bir web sayfası yok.  Fonlar, programlar çerçevesinde verilir.  Türkiye'nin faydalanabileceği her yıl 300 civarında fon  var.  Bu fonların her bir AB'nin değişik birimleri tarafından değişik sayfalarda yayınlanmakta.

GLOBAL Danışmanlık olarak bizler Türkiye'nin kullanımına açık fonları tespit ediyor ve bu fonların her birini tek sayfada özetleyerek sektörel bazda bu sayfada yayınlıyoruz.  KOBI & İşletmelerin faydalanacağı fonlar, dernek ve vakıfların faydalanacağı fonlar ,öğretmen, öğrenci, okul, üniversite ve  dersanelerin faydalanabileceği fonlar   

Fon almama kim yardımcı olur?

Proje yazmada deneyime sahipseniz fona kendiniz müracaat edebilirsiniz.  Dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz,

Projem var, fon alabilir miyim?

Hem evet, hem de hayır.  AB'den fon almak için önemli olan sizin ne istediğiniz değil, önemli olan AB'nin ne istediğidir.  Bu istekler, program ve çağrıda belirtilir.Bunun için faydalanabileceğiniz programları, sonrasında da o programların çağrısını takip etmelisiniz.

Avrupa Birliğinin fon bütçesi ne kadar?

2007-2013 için ayrılan fon bütçesi 975 Milyar Euro'nun üstünde.   

Avrupa Birliğine göre KOBI nedir?  İşletmem KOBİ sayılır mı?

1 Ocak 2005 tarihli Avrupa Komisyonu (the European Commission) kararına göre KOBİ'nin tanımı:

Mikro KOBİ 
Mak. İşçi sayısı 9  
Mak. Ciro (milyon Euro) - 2

Kücük KOBİ

Mak. İşçi sayısı 49  
Mak. Ciro (milyon Euro) - 10 
 
Medium

Mak. İşçi s KOBİayısı 249  
Mak. Ciro (milyon Euro) - 50

Fonlardan faydalanabilir miyim?

Tüm tüzel kişiler fonlardan faydalanabilir, fakat her fonun kendine has kuralları var.  Her fondan her kuruluş faydalanamayabilir. 

Hangi fonlardan faydalanabilirim?

Her fondan her tüzel kişilik faydalanamaz.  Fon programları veya çağrıları yayınlandığından hangi tüzel kişilerin o fondan faydalanacağı belirtilir. 

Kimler fonlardan faydalanamaz?   

Hibe programına müracaat etmeden önce kurumunuzun hibe programına müracaat edip edemeyeceğine bakın.  Genelde hibe programlarında tüzel her kurum ve kuruluş faydalanır, fakat bazı programlar sadece belirli kurum ve kuruluşlara açılır.  Mesela  "bu programa KOBI'ler, dernekler, vakıflar, belediyeler müracaat edebilir, gibi.  Peki kimler müracaat edemez?  Merkezi Finans ve İhale Bitrimi (MFIH) kaynaklarına göre;

(a)      İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar; veya ulusal mevzuatta veya yönetmelikte öngörülen benzer durumlarda olanlar;

(b)     Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suç işlemiş olanlar;

(c)      Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin haklı kabul edeceği herhangi bir yoldan ispat edilenler;

(d)     Bulundukları ülkenin, Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler;

(e)      Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;

(f)      Topluluk bütçesinden finanse edilen bir satınalma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler

(g)     Politik partiler ve bunlara bağlı yapılar hibeye başvuru için uygun değildir.

(h)     Bu hibe çağrısında bireysel ticari girişimler veya girişim grupları uygun başvuru sahipleri olarak değerlendirilmezler.

Teklif çağrısının yapıldığı  sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya hibe almaya hak kazanamazlar:

(i)       Çıkar ilişkisi içinde olanlar;

(j)       Teklif Çağrısı'na katılım koşulu olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

(k)     Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Merkezi Finans ve İhale Birimi'ni etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda (a), (c), (d), (f), (j) ve (k) maddelerinde belirtilen durumlarda, katılamama yasağı ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. (b) ve (e) maddelerinde belirtilen durumlarda katılamama yasağı kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

AB hibe programlarından faydalanamaz.   Kurum ile ilgili olarak, hibe almadan önce dikkat etmeniz gereken husus, kurumunuzun proje ile ilgili bir deneyime sahip olup olmaması.  Bu amaçla bir derneğiniz var fakat dernek aktif olarak faaliyet göstermemiş ve kasasında para yok.  Böyle bir derneğin AB den hibe alması zor. Dernek, vakıf veya KOBI gibi kurum ve kuruluşların aktif faaliyetlerde bulunarak tecrübe sahibi olması önemli.    

Belediyeler;

-          4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun geçiçi 1. maddesinin (k) fıkrası uyarınca, sigorta pirimi borçlarını yeniden yapılandırmış ve prim borcu taksit ödemelerini ilgili belgelerle ispat edebiliyorlarsa,

-          4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu'na göre vergi borçlarını yeniden yapılandırmış ve bu ödemeleri yaptıklarını bağlı bulundukları Vergi Dairesinden aldıkları belgelerle kanıtlayabiliyorlarsa,

-          2005/8928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca borçlarını yeniden yapılandırdıklarına dair yeminli beyan imzalayabiliyorlarsa,

-          ve/veya, "Bulundukları ülkenin, Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler" (Başvuru Rehberinin 2.1.1 Bölümü (d) maddesi) (1-devam) kategorisine dahil olmadıklarına dair yeminli beyan imzalayabiliyorlar, ve bu yeminli beyanı başvuruları ile birlikte sunabiliyorlarsa, Hibe Programına başvurabilirler.

Nisan 2010DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Ferhat ÇETİNOĞLU
Milli Mücadele
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Dr.Cihan AVAROĞLU
KARDEŞ REKABETİ İLE BAŞA ÇIKMAK
Kazım ÜNLÜOL
Tasarruf
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net