18 Ocak 2019 Cuma
Üyelik
Sayaçlar
5.866.248 ziyaret.
88 aktif ziyaretçi.
Şerafettin DAĞYILDIZI

ÇEK KESİYORUZ AMA ÇEKİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ.?5 Aralık'ta, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen Çek Yasası,  Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından onaylandı. Yeni Çek Yasası ile, daha önce karşılıksız çek sebebiyle hapis yatan veya soruşturması devam eden iş adamları için cezalarının ertlenmesi söz konusu olacak.  
 
Yeni yasayla beraber tarafların kendi aralarında miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikayetçi veya yasal temsilci tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma ve kovuşturmanın durmasına, hüküm infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi öngörülüyor.

O zaman çek nedir.? Çek kesilirken,çek alırken nelere dikkat edilir.?Çek almak yada vermek o kadar basitmi.? 

Günümüz piyasasında bazen bazı müşterilerimiz , ticari veya ticari olamayan sebeplerle düzenledikleri çek veya senetleri gününde ödeyememektedirler.

Bu itibarla da tahsilat aşamasında hukuki takibe kadar varan bir süreç işlemektedir.

 • Çek kelimesini ,ve eğer ÇEK Türkçe dışında bir dille yazılmış ise o dilde "Çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi
 • Kayıtsız şartsız bir bedelin ödenmesi için havaleyi
 • Ödeyecek kimsenin < Muhatap(Banka)> nın ad ve soyadını; Uygulamada muhatap banka  olduğundan banka isim ve adresi yazılır.
 • Ödeme yerini; ( Muhatap bankanın hesabın bulunduğu şubesinin bulunduğu yer ödeme yeridir)
 • Keşide yeri ve tarihini
 • Çeki keşide edenin imzası; ( Keşide eden şirket ise şirket kaşesi ile birlikte imza sirkülerine göre şirketi temsile yetkisi olanların imzaları)
 
 • T.T.K.nun  693. maddesinde yukarıdaki unsurlardan herhangi birisini ihtiva etmemesi durumunda bu belgenin ÇEK sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
 • Çekteki imzanın keşide edene ait olup olmadığının araştırılması
 • Çek, keşide eden tarafından değil de ciranta tarafından bize ulaşıyor ise ciro edenin adını, soyadını ve imzasını taşıması .Ki ; bunun "……… emrine ödeyiniz" ifadesinin altında olmasına ve bize gelene kadarki ciro silsilesinin düzgün olmasına
 • Üzerinde silinti-kazıntı ve tahrifat bulunmamasına.Ki bu hususta T.C.Merkez Bankası yayınladığı genelgede 30.06.1992 tarihinden beri silintili ve kazıntılı çeklerin kesinlikle kabul edilmemesini öngörmüştür.
 • Bedelin ifadesinde rakam ve yazı ile belirtilen tutarın aynı olmasına
 • Çeki keşide edenin adı, soyadı, unvanı, banka şubesi ve hesap numarasının açık ve okunur durumda olmasına
 • Türk lirası ile açılan bir mevduat hesabına ait çek üzerine döviz cinsinden bir bedelin yazılmamasına; yazılmış ise kabul edilmemesine
 • Farklı renkte kalemle yazılı olmamasına
 • Olmayan bir tarih yazılı çeklerin alınmamasına ( Böyle bir tarih varsa çek geçersiz olacaktır)
 • Keşide yeri kısmında kısaltılmış ifade olmamasına
 
 • T.T.K.nun 708. maddesine göre bir çek; keşide edildiği yerde ödenecek ise en geç on gün 
 • Başka bir yerde ödenecek ise bir ay içerisinde
 • Başka memlekette olup aynı kıtada ise bir ay içerisinde
 • Başka bir kıtadaki memlekette ise üç ay içerisinde ibraz edilmesi gerektiğinden
 
 • Alınan çeklerin üzerinde yazılı tarihin bu sürelere uygun olması icap etmektedir.
 • Özellikle ciro yoluyla alınan çeklerde görülen bu durumlarda keşide tarihi ile çekin ilgilerce alındığı gün arasında süre aşımı var ise bu tür çeklerin alınmaması gerekir.
 • Çeklerde keşide yeri olarak şirketlerimizin merkez,bölge veya temsilciliklerinin bulundukları yerin yazdırılmasına önem verilmelidir.
 • Müşterilerden veya bayilerden gerek çek gerekse senet alırken satış yaptığımız ve faturayı kestiğimiz firma ile (Özellikle hükmi Şahıslarda) kanun önünde hiçbir bağı bulunmayan  şahıs veya firmaların, doğrudan doğruya firmamız adına düzenledikleri çek veya senetlerin alındığı da gözlenmektedir.
 • Bu tür muameleler ilerideki günlerde tahsilat açısından yasal yollara gidilmesinde büyük sakıncalar oluşturmaktadır.Bu itibarla alınacak çek veya senetler, bizzat satış yapılan ile belge üzerinde bağlantı kurulacak şekilde tanzim ettirilmelidir.
 • Senedin düzenlendiği tarih mutlaka yazılmalıdır.Aksi takdirde noterlerin böyle senetlere protesto çekmedikleri ve mahkemelerde davanın düşmesine sebep olduğu önemle bilinmelidir.
 • Döviz cinsinden tanzim edilen çeklerin, ait olduğu hesap numaralarının aynı döviz cinsinden açılmış olan hesaplara ait olup olmadığı araştırılmalıdır.Nasıl ki TL. hesaplara ait çeklere döviz cinsinden bedel yazılamaz ise amerikan doları olarak açılmış bir hesaba ait döviz çekine euro cinsinden rakam ve ifade yazılamaz.
 • Zorda kalınmadıkça < Hamiline > yazılı çekler alınmamalıdır.Ciro edilmek suretiyle gelebilen bu tür çeklerin arkasına (……….Emrine Ödeyiniz) ifadesi yazılarak ciranta tarafından imzalanması sağlanmalıdır.Bu sağlanamıyor ise böyle çekler kabul edilmemelidir.
 • Müşteriden alınan çek, senet veya nakde karşılık tanzim edilen Makbuz, Çek-Senet Alındı Makbuzu veya Hesap Kapatma Bordrosu gibi evraklara çek, senet veya nakit miktarının teyidi mahiyetinde müşteriden imza alınması gerekli olup;   Bu husus ileriki dönemlerde mahkemeler nezdinde müşterinin "Bu çek veya senetleri ben düzenlemedim,benim rızam hilafına düzenlenmiştir" iddialarını önlemek açısından büyük önem arz etmektedir.
 • Ödeyebileceğimiz,tahsil edebileceğimiz çekli günler temennisiyle…………..


DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Ferhat ÇETİNOĞLU
Milli Mücadele
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Dr.Cihan AVAROĞLU
KARDEŞ REKABETİ İLE BAŞA ÇIKMAK
Kazım ÜNLÜOL
Tasarruf
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net