18 Ocak 2019 Cuma
Üyelik
Sayaçlar
5.866.371 ziyaret.
37 aktif ziyaretçi.
Şerafettin DAĞYILDIZI

FİRMALARIMIZDA KURUMSALLAŞMA VE BASEL IIGloballeşen Dünya ekonomisi ve İnternet denilen (bazen nimet bazen ise külfet) olgular son yıllarda lügatımıza girmiş durumda. Bu olgular sonucu yaptığımız ticari hayat vagon değiştirerek ha Çin le ticaret yapmışsın ha Bolu da ki Ahmet firmasıyla; Fakat dünya liberal ekonomi politikaları ile yönetilmekte ve her zaman küçük balık büyük balık tarafından yutulmaya mahkumdur.Büyükler tarafından yutulmamak için ya beslenerek büyük balık olmak yada küçük balıklar bir yere gelerek güç birliği yapmak zorundayız.

Geredeliler son birkaç yıldır oluşan küçük örnekler hariç Amerikalılar gibi 'bireysel girişimciliği' sevmekte ve ticari hayat bu yönde yol almaktadır. Bilindiği gibi Japonya ise 'müşterek girişimciliği' ön planda tutarak Dünya ekonomisine kafa tutmaktadır.Bu nedenle her iki teorinin ilk bakışta artıları varmış gibi görünse de bizlere düşen ortak akılla hareket ederek atalarımızın dediği gibi hep bana hep bana yarabbena demeden ufka bakmamızı, rakiplerimizle ticaretin hangi aşamasında yarış, hangisinde işbirliği yapmamız gerektiğini iyi bellemektir.

Gelelim BASEL'e Globalleşen ekonomi sonucu uluslararası kurum ve alınan kararların artan önemi sonucu ülke ticari kurallarındaki düzenlemelerin yanında uluslararası ortak düzenlemelere ve denetime geçiş ayrı bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile bir ülkedeki herhangi bir olumsuz gelişme diğer ülkeleri de kolaylıkla etkileyebilir hale gelmiştir. Bunun sonucu ise ekonomilerdeki uygulamaların bütün ülkelerde ortak standartlara bağlanması zaruri olmuştur. Basel Komite, BIS yada açık Türkçe karşılığı ile Uluslararası Ödemeler Bankası'na bağlı olarak çalışan, 1974 yılında G -10 ülkeleri Merkez Bankası Başkanları tarafından kurulmuş bir Komitedir. Basel Komitesi temel konu olarak bankalarda risk yönetimi ve denetime odaklanmakta ve dolayısıyla bankacılık sisteminde bu yönde ortak kurallar oluşturmaya çalışmaktadır.

Basel II, bankalarda etkin risk yönetimi, denetim ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu sayede sağlam bir bankacılık sistemi oluşturmak ve dolayısı ile finansal istikrara katkıda bulunmak için oluşturulmuş bir düzenlemedir. Amaçlanan, bankaların bilanço içi veya dışındaki risk doğuran her kalemi için belli bir sermaye ayırmasıdır. Bu zorunluluğun altında yatan temel neden, ilgili bilanço kaleminden kaynaklanan riskin gerçekleşmesi durumunda bankanın yapısının bozulmaması ve bu durumdan sektörün olumsuz etkilenmemesidir. Sonuçta Basel; Kaynakların bilinçli şekilde dağıtılması sağlarken, risk yönetimi bir kurum prensibi haline getirilecektir.Riske dayalı fiyatlama sistemi ile kaynakların etkin kullanımı sağlanmış olacaktır.

Şeffaflığın artırılması suretiyle kamunun banka faaliyetlerinden daha fazla bilgi sahibi olması kayıt dışının önüne geçecektir, Rating uygulaması ile firmaların gerçek risklilikleri belirlenecek düşük riskli firmalar avantaj sağlayacaktır.Kısacası bilanço değerleri gerçeği yansıtmayan bilanço kalemleri arasındaki kalemlerde tutarsızlıklar bulunan firmalar şube müdürünün insiyatifin den çıkarak aşağıdaki rating notuna göre firma banka kapısından geri çevrilecektir.

Rating Notu AAA / AA - A + / A - BBB + / BB - BB- altı Ratingi olmayanlar Risk Ağırlığı %20 %50 %100 % 150 %100 Basel II düzenlemesi çerçevesinde, önem taşıyan konulardan biriside kredi teminatlarıdır. Basel II düzenlemesinde bankalar içini sermaye yeterliliği hesaplamasında özellikle standart yöntem için kabul gören teminat türleri, halen kabul edilen teminat türlerinden oldukça farklıdır. Basel II'ye göre bankaların sermaye yükümlülüklerini azaltabilmeleri için kabul edilen teminatlar;nakit,mevduat,mevduat sertifikası,altın ,borçlanma senetleri,belirli nitelikteki hisse senetleri,yatırım fonları gibi kıymetlerdir. Firmalar belirlenen yöntemlerle "iyi" veya "kötü" kredi olarak belirlenmesi sürecinden, kredinin çeşitli unsurları ile "çok riskli" veya "az riskli" olduğunun belirlenmesi sürecine geçilecek, fiyatlamalar da buna göre yapılacaktır. Bu risk odaklı kredi fiyatlaması firmaların kullanacakları kredilerin tüm koşullarını olumlu yada olumsuz yönde etkileyebilecektir. Kullandırılan kredinin türünden vadesine, teminatından firma kredi notuna kadar çeşitli kriterler firmaların kullanacakları kredilerin fiyatına olumlu yada olumsuz yansıyacaktır.

Basel ll'nin sermaye yeterliliğini belirlemek için kullanılan standart yöntemde firmalar yıllık toplam satış cirolarına göre bir ayrıma tabi tutulmuştur.Bu ayrıma göre:

* Toplam cirosu 50 milyon Euro'yu geçmeyen firmalar KOBİ, * Toplam cirosu 50 milyon Euro'yu geçen firmalar ise kurumsal olarak tanımlanmaktadır. KOBİ tanımlaması içine giren firmalar ise perakende ve kurumsal olarak ayrılacaktır. Basel II'deki firma sınışandırmaları Kredi Tutarı (K) Yıllık Satış Cirosu (C) Sınışandırma Krd.mik> 1.000.000.- € Ciro > 50.000.000.- € Kurumsal Krd.mik > 1.000.000.- € Ciro< 50.000.000.- € Kurumsal-(KOBİ) Krd.mik < 1.000.000.- € Ciro > 50.000.000.- € Kurumsal Krd.mik < 1.000.000.- € Ciro < 50.000.000.- € Perakende-(KOBİ) Bankaların halen kredilendirme şekillerine baktığımızda, her banka için farklılık arzedebilen ve geleneksel yaklaşım olarak her firmanın, istihbaratı yapılmakta, istihbarat raporunda iyi çıkan firmalara kredi tahsis edilmekte ve güvence teminatlar alınmaktadır.

Basel II'nin kredilendirmede getirdiği temel yenilik, kredinin ağırlıklı olarak sübjektif yöntemlerle belirlenmesi sürecinden, kredinin pek çok faktör dikkate alınarak ne kadar riskli olduğunun belirlenmesi sürecine ve bu çerçevede fiyatlama yapılmasına geçilmesidir. Yeni yaklaşımda riskli veya az riskli kredi vardır. Bir kredinin riskli olması onun "kötü" olduğu anlamına gelmemekte, riskinin iyi analiz edilip o risk alınacaksa ve doğru fiyatlanması yani riske dayalı fiyatlama sağlanmaya çalışılmaktadır. Riske dayalı fiyatlama, bankanın kredi fiyatı yani faiz oranını o kredi için üstlendiği riske göre belirlemesi, daha çok risk aldığı ürünleri daha pahalıya yani yüksek faiz oranı ile kullandırırken, daha düşük riskli ürünleri daha ucuza yani düşük faiz oranı ile kullandırması olarak tanımlanabilir.

Basel II temelde bankaları ilgilendiriyor gibi görünmekle birlikte tüm ekonomik hayatı özellikle de reel sektör içinde yer alan firmaları büyük ölçüde etkileyecektir. Ülkemizde halen firmaların en önemli sorunlarını öz sermaye sorunu oluşturmaktadır. Rating sisteminin devreye girmesi sonrası dış derecelendirme kuruluşları ile bankalar tarafından derecelendirmeye tabi tutulacak olan firmaların dikkat edilecek olan özelliklerinin başında işletme sermayesi gelmektedir. Bilançolarında Sermaye yapısı güçlü firmalara verilen kredilerin maliyetleri sermaye yapısı zayıf olan firmalara verilen kredilerle karşılaştırıldığında daha minumum olacaktır.

Ayrıca; ratingli firma gerekli tüm bilgileri bankalara ve bağımsız derecelendirme kuruluşlarına zamanında, doğru ve yeterli bir şekilde sunarak hazırlıksız firmalara avantaj sağlayarak daha da büyümelerini sağlayacaktır. İlçemizde zaman zaman firmaların farklı durumlar için farklı bilançolar üretmeleri aşikardır.

Bu çerçevede özellikle kayıt dışı işlemlerin firmaların gerçek bilançolarında büyük yer kaplaması ancak resmi kayıtlarında görünmemesi derecelendirme aşamasında yaşayacağı zorlukların başında gelmektedir. Bu çerçevede gerekli tüm bilgileri zamanında ve doğru olarak verebilen firmalar derecelendirmede daha iyi notlar alacaktır.

Basel II'nin 01.01.2008 tarihinde uygulamaya başlaması gerekiyordu. Ancak firmaların bu duruma hazırlıksız olmaları nedeniyle tarih olarak biraz daha ötelemeye gidildi. Basel II den dönüş yok bu süre iyi değerlendirilerek firmalarımızın gerekli çalışmaları yapmaları farz olmuştur. Bu nedenle küçük ya da büyük ölçekli bütün firmalar bu değişime muhasebe kayıt sisteminin yenilenmesidir. Aksi takdirde Bankalar, kredi verirken daha az sermaye yükümlülüğü yaratacak firmaları tercih etmesi, derecelendirme notu bulunmayan veya notu düşük olan firmaların kredi imkanlarının ortadan kalkmasını doğuracaktır. Rating değeri düşük firmalar kredi borçlanma maliyetlerinde aşırı artışlarla karşı karşıya geleceklerdir.

Basel II uygulamasındaki önemli bir konu da teminattır. Bankaların şu anda kabul ettikleri teminatların önemli bir bölümü Basel II uygulamasında teminat görevini yerine getiremeyecektir. Altın, nakit, mevduat, belirli şartları taşıyan borçlanma senetleri gibi daha likit teminatlar gösterebilen firmalar, uygun koşullarda kredi imkanına kavuşacaktır.

Basel II ve rating uygulamasının getirdiği yeniliklerden en önemlilerinden biri de firmanın yönetim yapısının büyük önem sahibi olması kurumsallaşan firmalara avantaj sağlayacaktır.

Sonuç olarak, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın temel belirleyici unsurlarından biri haline gelecek olan Basel düzenlemeleri her ne kadar bankalara yönelikmiş gibi görünse de reel sektörde yer alan firmaları da büyük ölçüde etkileyecektir. Kurumsallaşan,şeffaf ve kayıt dışı unsurları mali yapısı içerisine alabilmiş firmalar sistemin içinde kalacağından tacir ve sanayicinin konunun ciddiyetini kavrayarak gerekenleri yapmaları serbest muhasebeci,mali müşavir,yeminli mali müşavirleriyle biran önce istişare ederek hazırlık yapmaları varlıklarını sürdürebilmeleri açısından zorunludur.

İlçemizde kurumsallaşmanın son derece zayıf olduğu ve aile şirketlerinin ön planda olduğu yapı göz önüne alındığında ilçe ekonomisinin ileriye taşınması çalışmalarında bu yapıyı değiştirecek adımların atılması da gereklidir.


Saygılarımla.

Şerafettin DAĞYILDIZI

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası

Genel SekreterDİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Ferhat ÇETİNOĞLU
Milli Mücadele
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Dr.Cihan AVAROĞLU
KARDEŞ REKABETİ İLE BAŞA ÇIKMAK
Kazım ÜNLÜOL
Tasarruf
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net